Coverpage WHE Green Tablets

“The green that good for your health”

วี กรีน คือ ต้นอ่อนข้าวสาลี 100% ผลิตจากต้นอ่อนของข้าวสาลี

ที่ปลูกในโรงเรือนมาตรฐานในระบบเกษตรอินทรีย์

ให้คลอโรฟิลล์สูงรวมถึง เอนไซม์ และ วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ

Background คำโปรย WHE Green
ประโยชน์ของ WHE Green

“รีวิว”